Kategorie
Ostatnio w galerii
Jesienny koncert gitarowy w wykonaniu uczniów A. Kozakowskiej i W. Kozakowskiego - 18 listopada 2022 r.

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psm.klodzko.pl

Data publikacji strony internetowej: 05.07.2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2016

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego
  • Zamieszczone materiały na stronie w formacie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo
  • Skróty klawiaturowe. Na stronach www.psm.klodzko.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Górski, adres poczty elektronicznej sekretariat@psm.klodzko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 867 27 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jakie treści strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 8

Do budynku prowadzą dwa wejścia, pierwsze główne od ul. Kościuszki i drugie od podwórka szkoły. Do obu wejść prowadzą schody.

Portiernia znajduje się na wprost od wejścia głównego. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani toalety dla osób niepełnosprawnych.

Wokół budynku nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online