Kategorie
Ostatnio w galerii
Koncert klasy gitary W. Kozakowskiego i A. Kozakowskiej pt. "Dla Taty i Mamy na gitarze gramy!"

Rekrutacja

(wyciąg ze statutu PSM I st. im. F. Chopina w Kłodzku)

 

§ 43

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci, które ukończyły 6 lat i nie przekroczyły 16 roku życia.

2. Kwalifikacja kandydatów do klasy pierwszej odbywa się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychologicznych, predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

3. Badania przydatności są przeprowadzonego w okresie od 15 maja do 15 czerwca.

4. Terminy składania podań o przyjęcie do Szkoły wraz z zaświadczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej na wybranym przez kandydata instrumencie oraz termin badania przydatności ustala Dyrektor Szkoły.

5. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna, zwana dalej komisją, powołana przez Dyrektora Szkoły spośród nauczycieli Szkoły.

6. Szkoła może zażądać od rodziców lub prawnych opiekunów kandydata przedłożenia zaświadczenia stwierdzającego gotowość dziecka do podjęcia dodatkowej nauki.

 

§ 44

1. Szkoła rekrutuje dzieci oraz młodzież na naukę w cyklu sześcioletnim oraz w cyklu czteroletnim, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3, w specjalnościach, o których mowa w § 14 ust. 4 Statutu.

2. Do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego PSM przyjęty zostaje kandydat, który:

             1) ukończył 6 lat, a nie przekroczył 11 roku życia (lata kalendarzowe),

             2) uzyskał pozytywny wynik z przeprowadzonego przez Szkołę badania wstępnego

3) ukończył 5 lat i w dniu badania przydatności do kształcenia muzycznego, zostało przedłożone przez rodziców lub opiekuna prawnego zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości szkolnej.

3. Do klasy pierwszej cyklu czteroletniego PSM przyjęty zostaje kandydat, który:

             1) ukończył lat 11, a nie przekroczył 16,

             2) uzyskał pozytywny wynik z przeprowadzonego przez Szkołę badania wstępnego,

 

§ 45

      1. Badanie przydatności kandydatów w zakresie sprawdzenia uzdolnień muzycznych przeprowadzane jest w oparciu o testy opracowywane corocznie przez nauczycieli Szkoły:

1)      dla kandydatów do cyklu sześcioletniego (wiek: 6 – 11 lat),

2)      dla kandydatów do cyklu czteroletniego (wiek: 12 – 16 lat), 

2. Testy, o których mowa w ust. 1 składają się z następujących elementów:

1)      badania słuchu obejmującego między innymi:

a)      powtórzenie zagranej krótkiej struktury melodycznej,

b)      rozpoznanie ilości zagranych równocześnie dźwięków przy zastosowaniu określeń: jeden – dwa – więcej,

c)      rozpoznanie trybu zagranej melodii poprzez określenie jej charakteru.

2)      badanie poczucia rytmu obejmujące miedzy innymi:

a)      powtórzenie krótkich struktur rytmicznych zademonstrowanych przez nauczyciela prowadzącego badanie.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy fortepianu lub skrzypiec w cyklu czteroletnim powinni wykazywać wyjątkowe predyspozycje do gry na wyżej wymienionych instrumentach.

 

§ 46

      1. O przyjęciu kandydata do klasy I PSM i przydziale na naukę gry na poszczególnych instrumentach decyduje dyrektor PSM, na podstawie ostatecznej oceny z badania przydatności i po uwzględnieniu wniosków i uwag Komisji.

2. PSM ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w terminie do zakończenia zajęć edukacyjnych.

3. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej lub – w ciągu dwóch pierwszych miesięcy od dnia rozpoczęcia następnego roku szkolnego – ucznia klasy pierwszej –  decyzją Dyrektora Szkoły do klasy pierwszej zostaje przyjęty kandydat, który uzyskał pozytywny wynik, ale nie został przyjęty z powodu braku miejsc.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 rodzice lub prawni opiekunowie kandydata otrzymują pisemną informację ze Szkoły.

 

 § 47

      1. Dyrektor Szkoły w Kłodzku odmawia przyjęcia kandydata, pomimo uzyskania pozytywnego wyniku w badaniu wstępnym, w następujących sytuacjach:

1) braku miejsca w klasie – specjalności wskazanej w podaniu przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata,

2) braku środków finansowych zapewniających utworzenie klasy o większej liczbie uczniów.

§ 48

 

1. W indywidualnych przypadkach kandydat do PSM może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza.

2. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor PSM na podstawie ustalenia przez Komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

4. Szczegółowe zasady przyjmowania kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Kłodzku, formy, zakres tematyczny badania przydatności określa Regulamin przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej PSM I stopnia w Kłodzku

 

 

Rekrutacja zdalna do PSM I st. im. F. Chopina w Kłodzku na rok szkolny 2021/2022

 

W związku z zaistniałą sytuacją wszystkich zainteresowanych rekrutacją w naszej Szkole prosimy o wypełnienie formularza osobowego kandydata i przesłanie skanu lub zdjęcia formularza na adres psmklodzko@gmail.com. Wszystkie załączniki wraz z oryginałem kwestionariusza będzie można złożyć   w sekretariacie po powrocie do zajęć szkolnych. 

Przesłuchania kandydatów do PSM I st. odbędą się 26 maja 2021 r. ( środa ) godz. 15:00-18:00 oraz 12 czerwca 2021r. ( sobota ) godz. 10:00-13:00 w auli szkolnej PSM I st. w Kłodzku.
 
Każdy kandydat będzie miał wyznaczoną godzinę, na która zgłosi się na przesłuchanie z zachowaniem środków ostrożności. ( o godzinach będziemy Państwa informować telefonicznie).
 
 
Link do pobrania kwestionariusza